Ricin poisoning and its treatment
Wang Ying;Qiu Zewu
药物不良反应杂志 . 2007, (3): 190 -192 .