Comparison of eight countries′ criteria for potentially inappropriate medications in elderly
Yan Yan;Wang Yuqin;Shen Qian;Liu Chen;Tang Jing
药物不良反应杂志 . 2014, (2): 74 -5 .