Recommendations in Guideline for Emergency Management of Anaphylaxis
Li Xiaotong, Zhai Suodi, Wang Qiang, Wang Yuqin, Yin Jia, Chen Yuguo, Chen Rongchang, Zhang Hongjun, Yang Kehu, Li Tianzuo, Zheng Ya′an, Ma Qingbian, Liu Fang, Cui Chang, Zheng Hangci
Adverse Drug Reactions Journal . 2019, (2): 85 -91 .  DOI: 10.3760/cma.j.issn.1008-5734.2019.02.002