On the indications of bifendate
Lu Shuwei;Cai Haodong
药物不良反应杂志 . 2000, (4): 225 -228 .